Torsdag den 4. juli kl. 19
Mødested: Rugårdsvej 914, Skovsgårde, 5471 Søndersø. Parkering skal foregå i alléen.

På begge sider af Alléen er der kløvermarker, hvor Peter Lundager har sat bier til bestøvning af disse. Peter vil vise os sin bigård på adressen og fortælle lidt herom.

Herefter vil vi kører til Harndrup forsamlingshus, hvor Peter vil fortælle om bestøvningsopgaver, og hvad det kræver.

Derefter vil Lars og Zofuz fortælle om et temaarrangement, de deltog i i maj om bestøverkrisen i Europa. Mødet foregik hos det Europæiske Miljøagentur i København. Her var Lars en del af et panel, som diskuterede, hvilke udfordringer honningbierne og de vilde bier står overfor i disse år. Derudover vil de fortælle om den anden side af bestøvningen, nemlig de vilde biers vigtige rolle i bestøvningen af vores afgrøder, fødevarer og naturarealer. Du vil også få tips til, hvordan du kan gøre din have mere bi- og insektvenlig.

3+ gruppen blev etableret på et møde den 2. april 2019, hvortil alle medlemmer med over 3 års biavlererfaring var inviteret. Der mødte 6, og der var yderligere 2 interesserede, som ikke kunne komme den dag, men som også er med i gruppen fremover. Vi besluttede, at vi arbejder videre som en lukket gruppe, da vi mener det er af betydning, at vi kender hinandens baggrund, og at der er kontinuitet i det, vi arbejder med.

På det første møde præsenterede vi hver især, hvor vi aktuelt står i vores biavl, og hvilke ting der især optager os. Sammen fik vi opstillet en liste over, hvilke emner vi vil fokusere på i de kommende samlinger. 

Vi har lige (8. maj) været sammen til det andet møde. Emnet denne aften var sværmning, forebyggende foranstaltninger og kontrol samt den efterfølgende afhjælpning, hvis det er gået galt. Vi fik præsenteret er række metoder til at hindre sværmning og fik udvekslet en hel del erfaring omkring, hvordan vi hver især arbejder i vores biavl.

Planen er nu, at vi hver især plukker i de metoder og idéer vi fik i løbet at aftenen og tager dem med i årets arbejde med bierne. Vi mødes så igen til august for at udveksle de erfaringer vi har gjort igennem sommeren specielt med fokus på sværmning.

Tirsdag den 14. maj kl. 19
Mødested: Kirkevej 81, Nørre Højrup, 5450 Otterup

Aftenen begynder hos Jørgen Larsen, der er ny biavler. Han fik sine to første bistader i 2018 og har lavet en aflægger, så han nu har tre bifamilier. Jørgen vil fortælle om, hvordan han oplevede at blive biavler, og hvilke overvejelser han havde inden og, i høj grad efter, at han fik bier.

Efter besøget hos Jørgen Larsen kører vi til Uggerslev Forsamlingshus, hvor vi først får kaffe og kage. Herefter vil månedens skribent i Tidsskrift for Biavl, Lars Bo Christensen, fortælle om sin biavl og drift, samt komme nærmere ind på det, han skriver om i Tidsskriftet.

Nordfyns Biavlerforening udbyder et begynderkursus i biavl i foråret 2019. Kurset afholdes mandagene 4/3, 11/3, 18/3, 25/3 og den 1/4. Alle aftener kl. 19 - 22. Dertil kommer praktik i bigården lørdag den 27. april. Der vil desuden blive holdt 3 aftenmøder i løbet af sommeren med fokus på praktisk biavl. Datoerne for disse møder aftales med deltagerne.

Kurset afholdes på Søndersø Produktionshøjskole, Odensevej 55, Søndersø, undtagen mandag den 1. april, der afholdes på Honninggården, Åbjergvej 7, Holse Station, pr. Brenderup.

Instruktører på kurset er Per Vestrup og Ane Funch Nielsen.

Kurset er gratis, men det er et krav, at man inden kursusstart melder sig ind i Danmarks Biavlerforening og Nordfyns Biavlerforening. Det koster i alt 785 kr. Bliv medlem af Danmarks Biavlerforening/Nordfyns Biavlerforening via dette link.

Hvis ens ægtefælle eller barn også deltager i kurset, eller allerede er medlem af Danmarks Biavlerforening og Nordfyns Biavlerforening, betaler man 375 kr. Beløbet inkluderer et års medlemskab af Nordfyns Biavlerforening.

Max deltagerantal er 20.

Tilmelding til kurset på mailadressen: tilmelding@nordfynbiavl.dk.

Yderligere oplysninger om kurset fås hos Per Vestrup tlf. 60834594 eller Helle Sehested, tlf. 6591 2682.

Dato: Torsdag den 11. april klokken 19.00
Sted: Ørbæk Skole, Langemosevej 1, 5853 Ørbæk

Honningbien er den mest almindelige og alsidige bibestøver i Danmark, når vi skal sikre udbyttet af vores dyrkede afgrøder, men vi kan også udnytte andre biarter. Vi har omkring 200 vilde biarter i Danmark, og nogle af dem vil kunne bruges i bestøvningsøjemed.

Lise vil i løbet af aftenen komme ind på følgende områder:

  • Forskelle og ligheder mellem honningbiers og vilde biers fødesøgning og indsamling
  • Hvordan de forskellige bier (honningbier og vilde bier) kan bidrage til bestøvning af afgrøder
  • Vilde biers betydning for bestøvning af vilde planter
  • Hvilke bier - ud over honningbierne – som kan holdes i stader og hvordan
  • Hvad man kan gøre for at få flere vilde bier i sit område
  • Kom og bliv klogere på de vilde bier, hvordan de lever og hvilke behov de har.

Dato: Tirsdag den 19. marts 2019 klokken 19.00
Sted: Hørvævsmuseet på Krengerup, Nårupvej 30, 5620 Glamsbjerg.

Ivan Nielsen har en fuldtids biavlsbedrift med ca. 350 bifamilier. Han er medlem af DBFs bestyrelse og formand for fagligt udvalg. Han vil fortælle om aktuelt praktisk arbejde i biavlen, og det mest aktuelle lige nu er udvintring efter en forhåbentlig god indvintring. Da det nok ikke kan fylde hele aftenen, tager vi også andre praktiske emner op.

Dato: Onsdag den 20. februar klokken 19.00
Sted: Naturskolen Ålykkestedet, Hudevad Byvej 20, 5792 Årslev

Per Kryger vil fortælle om nye projekter om honningbiers sundhed. Han vil i foredraget komme ind på, hvilke faktorer, der er vigtige for at sikre, at bierne klarer sig godt. Hvordan får vi bedre styr på varroa, biernes fødegrundlag og biernes genetiske sammensætning.

Nordfyns Biavlerforening indkalder hermed til generalforsamling, tirsdag den 13. november 2018 kl. 18.30 på Produktionshøjskolen i Søndersø, Odensevej 55, Søndersø. Traditionen tro er foreningen først vært ved en omgang suppe, hvortil der kan købes øl, vand og vin. Der vil også være en vegetarsuppe. Derefter afholdes generalforsamlingen. Dagsorden ifølge vedtægterne. Evt. forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden (hsehested@mail.dk) i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil der være en præsentation af resultaterne af, spørgeskemaundersøgelsen og derefter vil Anette Chur kort fortælle om, hvordan man smager på honning og holde et meget kort ”begynderkursus i opmærksomhed på honningsmagning”.

Besøg i Carsten Flarup Andersens bigård
og oplæg af Mathias Hvam

Onsdag den 15. august kl. 19.00
Jerstrupvej 43, 5400 Bogense

Aftenen begynder i Carsten Flarup Andersens bigård, hvor Carsten vil fortælle om sin biavl. Carsten har ca. 20 stader, som er placeret i en æbleplantage. Honningen bliver afsat til Gyldensteen Gods, der sælger den under deres eget brand. Som noget særligt trækker Carstens bier også på græskar, som er en af hovedafgrøderne på Gyldensteens marker. Det giver en meget delikat honning, som vi fik en smagsprøve på på sidste års generalforsamling.

Efter besøget hos Carsten kører vi til H.C. Andersen Golf, Kristianslundsvej 15, 5400 Bogense, hvor vi først får kaffe og lagkage.

Bagefter er der oplæg fra erhvervsbiavler Mathias Hvam. Mathias er Danmarks yngste erhvervsbiavler og driver i kompagniskab med Per From HF Honning, hvor de passer op mod 1200 produktionsfamilier. Mathias Hvam vil fortælle om, hvordan han fik interessen for biavl, og hvorfor han tog beslutningen om at overtage sin bedstefars biavl. Mathias’ bedstefar er Knud Hvam, som drev en af landets biavlsvirksomheder og er medstifter af Aulumgaard samt af det nuværende Jakobsens Honey.

Derudover vil Mathias Hvam vil fortælle om, hvordan det er at drive så stor en biavl og hvordan lyngbiavl foregår.

Anders Blæsild har været biavler i 40 år og er en af landets mest
anderkendte dronningeavlere.

Søndag den 22. juli kl. 10.00 – 12.00
Helnæs Byvej 21, Helnæs, 5631 Ebberup

Ved ankomsten serverer foreningen kaffe og rundstykker. Derefter besøger vi parringsstationen, der er en renparringsstation for carnica-bier. Under besøget skal vi se på carnica-bier og høre om denne races karakteristika. Anders vil også fortælle om droner og deres pasning, hvilket er det allervigtigste i avl efter ønskede dyder hos bier. På Helnæs er der også en del bestøvningsopgaver af specialafgrøder, hvilket vi også kan få en snak om.

Efter besøget hos Anders er der mulighed for at spise sin evt. medbragte mad i nærheden, og bagefter kan man gå en tur i
området, f.eks. Helnæs Made, eller køre en tur rundt på øen.